പെട്ടി 6 feet
പെട്ടി 6 feet

‘’ഏതെങ്കിലും നേതാക്കളോ അവരുടെ മക്കളോ രാഷ്ട്രീയകൊലാപതകത്തിനു ഇന്നേവരെ ഇരയായിട്ടുണ്ടോ?‘


Read More..

MOOTTA- a pakkah satirical  entertainer!!!
MOOTTA- a pakkah satirical entertainer!!!

You got 3 minutes?? If yes don't miss to watch this short film...worth your time! 


Read More..

Has Facebook lost its face?
Has Facebook lost its face?

#DeleteFacebook becomes trending…


Read More..

India censored more films in 2017!
India censored more films in 2017!

Are Indian films becoming Voiceless & Vulnerable?


Read More..

“Charulatha”
“Charulatha”

A Blend of Tagore and Satyajith Ray ... 


Read More..

Bare Breast Woman on Cover Page !
Bare Breast Woman on Cover Page !

Is it just a media gimmick ? Outcome; Breastfeed Freely or increased sales?


Read More..

Slacktivism – Fake Activism??
Slacktivism – Fake Activism??

Liking, sharing and re-tweeting isn't enough!


Read More..

Does Creativity Alone Sell Brands?
Does Creativity Alone Sell Brands?

Creativity with strategy is advertising!


Read More..

Celebrated Celebrity Couples!!!
Celebrated Celebrity Couples!!!

Celebrity Couple endorsement by brands…


Read More..